Operations Analyst at Trade Operations LLC

Trade Operations LLC is a firm operating in international physical commodity trading industry, specialized in providing consultation and out sourced services involving trade logistics and financing operations . The firm is looking to fill a position of Operations Analyst. The Read more

EducationUSA Adviser at American Councils

American Councils for International Education EducationUSA Azerbaijan OPEN TO:  Everyone POSITION: EducationUSA Adviser (Temporary) WORK HOURS: Full time; 40 hours/week LENGTH OF HIRE: 18 month (with possibility of extension) IMPORTANT NOTICE: Salary based on experience   American Councils for International Education is seeking individuals Read more

MGM Group

MGM Group is looking for candidates for these positions: Director for Winery Plant (strategically thinking candidate with good understanding of finance and management Accountant / Accountant for Hotel. Please send your CV’s to AytenJabrailova at aiten.jabrailova@mgm.az if you are interested.

Export Manager at FMCG Portfolio Office

POSITION INFORMATION     OTHER SKILLS Department: Language skills:  FMCG Portfolio Office Language  Beginner Intermediate Advanced Position title: English  X Export Manager Russian  x  Grade: Azeri  X Other Desirable starting date:  ASAP Computer skills: Salary Proposed:      level  Beginner Intermediate Advanced Read more

Business School, Manager for MBA Program

MBA proqramındaişləməküçün 3 nəfərproqrammenecerilazımdır: Şərtlər: UNEC BiznesMəktəbinin “əsasnamə”sinəvə “tədriskonsepsiya”sınauyğunolaraqaşağıdakışərtlərdaxilində 3 proqrammeneceri (magistrdərəcəsiolan) tələbedilir: – rəqabətqabiliyyətli, analitikdüşünməvəsərbəstqərarverməqabiliyyətliolması; – dünyanınaparıcıuniversitetləriləmüxtəlifistiqamətlərdəəməkdaşlıqetməsiüçündövlətdiliiləyanaşıingilisvərusdilibiliyitələbedilir; – carivəəvvəlkidövrlərüzrəməlumatların tipi vəkəmiyyətiüzrəhesabatlarınhazırlanması; -tapşırıqüzrəproseslərinardıcıllığınınsərbəsthəyatakeçirilməsi; -magistrantlarınməlumatlarınaretrospektivdəyişikliklərinedilməsi; -mübadiləvə status dəyişikliyiüzrəuyğunluqdəyişikliyininaparılması; -magistrantlarınümumivəseçməfənlərüzrəuğurgöstəricilərininartırılmasıməqsədiləakademikgörüşlərinkeçirilməsi; -tapşırıqüzrənəticəninəldəedilməsinəyönələnyerlivəxariciyazışmalarınpeşəkarhəyatakeçirilməsi; – Excel proqramınımükəmməlbilməli. ————————————————————————————————————- *Əməkhaqqı – 1000 manat; *Dərsdeməkimkanı (saatı 22 Read more