MGM Group

MGM Group is looking for candidates for these positions: Director for Winery Plant (strategically thinking candidate with good understanding of finance and management Accountant / Accountant for Hotel. Please send your CV’s to AytenJabrailova at aiten.jabrailova@mgm.az if you are interested.

Export Manager at FMCG Portfolio Office

POSITION INFORMATION     OTHER SKILLS Department: Language skills:  FMCG Portfolio Office Language  Beginner Intermediate Advanced Position title: English  X Export Manager Russian  x  Grade: Azeri  X Other Desirable starting date:  ASAP Computer skills: Salary Proposed:      level  Beginner Intermediate Advanced Read more

Business School, Manager for MBA Program

MBA proqramındaişləməküçün 3 nəfərproqrammenecerilazımdır: Şərtlər: UNEC BiznesMəktəbinin “əsasnamə”sinəvə “tədriskonsepsiya”sınauyğunolaraqaşağıdakışərtlərdaxilində 3 proqrammeneceri (magistrdərəcəsiolan) tələbedilir: – rəqabətqabiliyyətli, analitikdüşünməvəsərbəstqərarverməqabiliyyətliolması; – dünyanınaparıcıuniversitetləriləmüxtəlifistiqamətlərdəəməkdaşlıqetməsiüçündövlətdiliiləyanaşıingilisvərusdilibiliyitələbedilir; – carivəəvvəlkidövrlərüzrəməlumatların tipi vəkəmiyyətiüzrəhesabatlarınhazırlanması; -tapşırıqüzrəproseslərinardıcıllığınınsərbəsthəyatakeçirilməsi; -magistrantlarınməlumatlarınaretrospektivdəyişikliklərinedilməsi; -mübadiləvə status dəyişikliyiüzrəuyğunluqdəyişikliyininaparılması; -magistrantlarınümumivəseçməfənlərüzrəuğurgöstəricilərininartırılmasıməqsədiləakademikgörüşlərinkeçirilməsi; -tapşırıqüzrənəticəninəldəedilməsinəyönələnyerlivəxariciyazışmalarınpeşəkarhəyatakeçirilməsi; – Excel proqramınımükəmməlbilməli. ————————————————————————————————————- *Əməkhaqqı – 1000 manat; *Dərsdeməkimkanı (saatı 22 Read more