Meeting with U.S axchange program alumni in Ganja

On February 13th, 2018 Cultural Affairs Officer Heidi Smith and Alumni Outreach Program Coordinator Sabina Abdullayeva met with U.S. exchange program alumni from the Edmund S. Muskie, TEA, UGRAD, YLP, IVLP, SUSI, FLEX, Open World programs during the American Road Read more

Legal Postcards

Dear Alumni and Friends, We would like to introduce you a new and very interesting educational page, Hüquqi Açıqcalar (Legal Postcards) at https://www.facebook.com/legalpostcards/, https://www.instagram.com/legalpostcards/, which is gaining more and more popularity in the social networks. The page aims at educating our people Read more

Softball / Baseball Group in Azerbaijan

Dear Friends, Softball / Baseball Group in Azerbaijan is an initiative group of sportsmen trying to make softball and baseball famous in Baku. If you are interested to play or learn how to play you are always welcome. Practices/Games are Read more

“The Day of Successor”

On December 13, 2017, within the first ever “The Day of Successor” event – Students Self-government Day at Azerbaijan University of Languages, they were honored to host Nazrin Baghirova, Deputy-chair of US-educated Azerbaijani Alumni Association. Nazrin Baghirova conducted an interesting Read more

QazmaPodratçılarınınBeynəlxalqAssosiasiyasının (IADC)vitse-prezidenti SOCAR-AQŞ-dəolmuşdur

İADC-ninXəzərhövzəsiüzrəKomitəsitəsisedildi Məlumatüçünbildiririkki, QazmaPodratçılarınınBeynəlxalqAssosiasiyasının (İADC)Beynəlxalq İnkişaf üzrə vitse-prezidenticənabMike DuBosevəAssosiasiyanınDubaynümayəndəlyinin regional təmsilçisicənabHişamZebianSOCAR-AQŞ-nindəvətiiləoktyabrayının 29-dan noyabrayının 3-nə kimiBakıdarəsmisəfərdəolublar. SOCAR-AQŞ-dəkeçiriləngörüşlərdəqonaqlarBaşdirektor Ramin İsayev iləmüəssisəninhəyatakeçirdiyiqazmalayihələrinədairətraflıfikirmübadiləsiapararaqmüxtəliftəqdimatlarlatanışolmuşlar. GörüşzamanıcənabMike DuBoseAzərbaycandasəfərdəolduğumüddətdəsənayemüəssisələrinininkişafı, aliməktəblərinkadrhazırlığısiyasətivəümumilikdərespublikadaaparılanislahatlardanməmnunluğunuifadəedərək ilk səfərtəəssüratınınzənginvəxoşolduğunuvurğulamışdır. Ali qonaq SOCAR-AQŞ-ninfəaliyyətiniyüksəkqiymətləndirərəkmüəssisəninrespublikaəhəmiyyətlibirsıralayihələrinəsastəşəbbüskarıqismindəçıxışetməsindənməmnunluğunuifadəedib. Cənab Mike DuBose İADC-ninXəzərhövzəsiüzrəKomitəsininyaradılmasıistiqamətində SOCAR-AQŞ-ninikiildənçoxbirmüddətdəyerlivəregionaltərəfdaşlarlaapardığıməhsuldarmüzakirələrinəhəmiyyətinivurğulayaraqyenitəsisolunanbölgənümayəndəliyininüzvlüksertifikatınımüəssisəninBaşdirektoru R. İsayevətəqdimedib. Başdirektor R. İsayev öznövbəsindəgöstərilənetimadüçün İADC-ninvitse-prezidentinəminnətdarlığınıbildirərəkqazmapodratçılarınıbirarayagətirənmötəbərbeynəlxalqtəşkilatınXəzərhövzəsiüzrənümayəndəliyininBakıdaaçılmasındanməmnunluğunuifadəedib. Qeydedəkki, IADC Read more