Business School, Manager for MBA Program

MBA proqramındaişləməküçün 3 nəfərproqrammenecerilazımdır:

Şərtlər:

UNEC BiznesMəktəbinin “əsasnamə”sinəvə “tədriskonsepsiya”sınauyğunolaraqaşağıdakışərtlərdaxilində 3 proqrammeneceri (magistrdərəcəsiolan) tələbedilir:

– rəqabətqabiliyyətli, analitikdüşünməvəsərbəstqərarverməqabiliyyətliolması;

– dünyanınaparıcıuniversitetləriləmüxtəlifistiqamətlərdəəməkdaşlıqetməsiüçündövlətdiliiləyanaşıingilisvərusdilibiliyitələbedilir;

– carivəəvvəlkidövrlərüzrəməlumatların tipi vəkəmiyyətiüzrəhesabatlarınhazırlanması;

-tapşırıqüzrəproseslərinardıcıllığınınsərbəsthəyatakeçirilməsi;

-magistrantlarınməlumatlarınaretrospektivdəyişikliklərinedilməsi;

-mübadiləvə status dəyişikliyiüzrəuyğunluqdəyişikliyininaparılması;

-magistrantlarınümumivəseçməfənlərüzrəuğurgöstəricilərininartırılmasıməqsədiləakademikgörüşlərinkeçirilməsi;

-tapşırıqüzrənəticəninəldəedilməsinəyönələnyerlivəxariciyazışmalarınpeşəkarhəyatakeçirilməsi;

– Excel proqramınımükəmməlbilməli.

————————————————————————————————————-

*Əməkhaqqı – 1000 manat;

*Dərsdeməkimkanı (saatı 22 manat);

* “Economics and Business Administration” departamentində (kafedra) yarım-ştatişləməkimkanı;

-*AzərbaycanDövlətİqtisadUniversitetinin (UNEC) dokturanturasınadaxilolmaqimkanı.

Müraciət üçün :

NazimHacıyev

  • hajiyev@unec.edu.az

  • +99450 744 98 53