QazmaPodratçılarınınBeynəlxalqAssosiasiyasının (IADC)vitse-prezidenti SOCAR-AQŞ-dəolmuşdur

İADC-ninXəzərhövzəsiüzrəKomitəsitəsisedildi Məlumatüçünbildiririkki, QazmaPodratçılarınınBeynəlxalqAssosiasiyasının (İADC)Beynəlxalq İnkişaf üzrə vitse-prezidenticənabMike DuBosevəAssosiasiyanınDubaynümayəndəlyinin regional təmsilçisicənabHişamZebianSOCAR-AQŞ-nindəvətiiləoktyabrayının 29-dan noyabrayının 3-nə kimiBakıdarəsmisəfərdəolublar. SOCAR-AQŞ-dəkeçiriləngörüşlərdəqonaqlarBaşdirektor Ramin İsayev iləmüəssisəninhəyatakeçirdiyiqazmalayihələrinədairətraflıfikirmübadiləsiapararaqmüxtəliftəqdimatlarlatanışolmuşlar. GörüşzamanıcənabMike DuBoseAzərbaycandasəfərdəolduğumüddətdəsənayemüəssisələrinininkişafı, aliməktəblərinkadrhazırlığısiyasətivəümumilikdərespublikadaaparılanislahatlardanməmnunluğunuifadəedərək ilk səfərtəəssüratınınzənginvəxoşolduğunuvurğulamışdır. Ali qonaq SOCAR-AQŞ-ninfəaliyyətiniyüksəkqiymətləndirərəkmüəssisəninrespublikaəhəmiyyətlibirsıralayihələrinəsastəşəbbüskarıqismindəçıxışetməsindənməmnunluğunuifadəedib. Cənab Mike DuBose İADC-ninXəzərhövzəsiüzrəKomitəsininyaradılmasıistiqamətində SOCAR-AQŞ-ninikiildənçoxbirmüddətdəyerlivəregionaltərəfdaşlarlaapardığıməhsuldarmüzakirələrinəhəmiyyətinivurğulayaraqyenitəsisolunanbölgənümayəndəliyininüzvlüksertifikatınımüəssisəninBaşdirektoru R. İsayevətəqdimedib. Başdirektor R. İsayev öznövbəsindəgöstərilənetimadüçün İADC-ninvitse-prezidentinəminnətdarlığınıbildirərəkqazmapodratçılarınıbirarayagətirənmötəbərbeynəlxalqtəşkilatınXəzərhövzəsiüzrənümayəndəliyininBakıdaaçılmasındanməmnunluğunuifadəedib. Qeydedəkki, IADC Read more

Download Frogo App!

Dear Alumni & Friends Farid Ismayilzada, the former member of AAA Board, founder of GoldenPay and Hesab.az has invested in an interested global dating app. This app is not designed for Azerbaijan. It is a global one and needs our help Read more

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) helps businesses to grow, succeed, then grow again!

Hörmətli dostlar, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf  Bankı kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirir, peşəkar məsləhət xidmətlərinin əldə edilməsinə əlavəimkanlar yaradır və cəlbedilən məsləhət  şirkətlərinə ödənişin 50% özüzərinə götürür.Biz kiçik və orta bizne müəssisələrinə böyümək, uğur qazanmaq, sonar təkrar böyümək, yerli Read more