The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) helps businesses to grow, succeed, then grow again!

Hörmətli dostlar,

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf  Bankı kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirir, peşəkar məsləhət xidmətlərinin əldə edilməsinə əlavəimkanlar yaradır və cəlbedilən məsləhət  şirkətlərinə ödənişin 50% özüzərinə götürür.Biz kiçik və orta bizne müəssisələrinə böyümək, uğur qazanmaq, sonar təkrar böyümək, yerli iqtisadiyyatları, daha sonar isə regionlar üçün əsl katalizator olmaq istiqamətində yardım edirik.Biz müştərilərimizi müəssisələrini inkişafetdirmək üçünyerli məsləhətçilərlə əlaqələndiririk.

Biz şirkətlərə onların qərar qəbuletmə fəaliyyətlərin itəkmilləşdirməkdə və xərcləri azaltmaqda kömək etmişik.Bizim planlar biznes müəssisələrinə yeni istehsal xətlərini istifadəyə vermək, yeni bazarlara çıxış əldə etmək, yeni sertifikatlar almaq üçün ixtisas uyğunluğu əldə etmək, enerjidən istifadə həcmini və enerji xərclərini azaltmaq və ya insane resurslarına tamamilə yeni yanaşma tətbiq etmək imkanı verir.

Kiçikvəortasahibkarlığaaşağıdakısahələrüzrəlayihələridəstəkləyirik:

 • strategiya

 • marketinq

 • təşkilatiməsələlər

 • bazar araşdırmasıvəplanlaşdırma

 • kompyuterləşmişidarətməsistemi

 • texnikihəllər

 • keyfiyyətənəzarət

 • maliyyəidarəçiliyi

 • enerjisəmərəliliyivəətrafmühit

Kiçik və orta müəssisələr yerli məsləhətxidməti almaq üçün aşağıdakı meyarlara uyğun  gəlməlidirlər:

 • İşcilərinsayı 10-dan 250-yə qədərolmalıdır

 • İllikdövriyyə 50 milyonavrodanvəyamaliyyəsənədləri 43 milyonavrodanaşağıolmalıdır

 • Müəssisəözəlolmalıvəyerlivətəndaşaməxsusolmalıdır

 • Minimum 2 ilfəaliyyətgöstərməlidir

 • Fəaliyyətsahələri: Müəssisə  AYİB-ın fəaliyyətgöstərdiyihərhansısektorda (bank, maliyyəxidmətləri, sığortaistisnaolmaqla) fəaliyyətgöstərməlidir. Qadağanolunmuşsektorlaravəfəaliyyətsahələrinədairbəziməhdudiyyətlərmövcuddur (məs, tütünsənayesi, mərcoyunları, vəhşiheyvanlarsahəsindəticarət, pestisidvəherbisidlərinticarəti)  

Hər bir plandan bir il sonra, etdiyimiz təsiri yenidən qiymətləndiririk. Və nəticələr öz sözünü deyir.Müştərilərimizin 77% öz bizneslərini genişləndirməklə dövriyyələrini orta hesabla 23%, məhsuldarlığı isə 8% artırır.Bizim Kiçik Bizneslər üçün Məsləhət proqramın şərtlərini və yaranan imkanları müzakirə etmək üçün aşağıda göstərilən nömrə və ya email vasitəsi ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Əlaqə nömrəsi: 050 871390

Email: AliyevaL@ebrd.com

Dear friends ,

At the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),we create healthier and more prosperous small to medium-sized businesses, provide business advice and offer subsidy that covers around 50% of the advisory project cost. We’re here to help small and medium-sized businesses grow, succeed, then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies, then their region. We connect our clients to local consultants and international advisers who can help transform a huge range of businesses.We help companies improve their decision-making and cut costs. Our projects can lead to businesses introducing new product lines, expanding to new markets, qualifying for new certifications, cutting their energy usage and their energy costs or completely redefining their approach to human resources.

To make your businesses more competitive, we provide business advice that covers specialised areas of expertise including:

 • strategy

 • marketing

 • organisation

 • operations

 • technology

 • engineering solutions

 • quality management

 • financial management

 • energy efficiency and environment.

To qualify for assistance through an advisory project with a local consultant, enterprises must meet the following criteria:

 • Size: up to 250 employees. Plus either an annual turnover of less than €50 million OR a balance sheet total of less than €43 million

 • Ownership: be privately owned and owned by local nationals

 • Maturity: operate for a minimum of 2 years

 • Sector of activities: operate in any of the sectors where the EBRD operates except banking, financial services and insurance. There are some limitations related to prohibited sectors and activities (such as tobacco industry, gambling, trade in wildlife, trade in pesticides and herbicides, etc.)

One year after every project, we return to measure the impact we made. And the results speak for themselves:77% of our clients increase their turnover – by an average of 23% – and improve their productivity by an average of 8%, as they expand their business.The Advice for Small Business program creates plenty of opportunities for growth of your business.To discuss the terms of the program and cooperation opportunities, please contact us at 050 8731390 or via email AliyevaL@ebrd.com

Consultant leaflet  

Client leaflet